Month: June 2021

Casuarina

Casuarina

Dr. YOGESH SUMTHANE (Ph.D.), Mob. 8806217979 Introduction : Casuarina was introduced into mainland India in 1868 to meet increasing fuelwood demand by the then Collector of Kanara in the Bombay Presidency. It now occupies a sizeable area in South India because of its ability to grow in a wide range of soil and climatic conditions including moisture and nutrient-limited plantation sites A surging terrible for high-density plantations (10000 stems per ha) and responds well to…
Read More
बियाणे उगवणक्षमता तपासण्याचे तंत्र

बियाणे उगवणक्षमता तपासण्याचे तंत्र

सध्या खरीप हंगाम (2021-22) चालू झाला असून शेतकरी बांधव पेरणीपूर्वी बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके व इतर शेतीउपयोगी निविष्ठा खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात असून काही शेतकरी बांधव घरच्या घरी उपलब्ध असलेले बियाणे पेरणीसाठी वापरावयाचे ठरविलेले असते. परंतु सदरील बियाण्याची उगवण क्षमता, बियाण्याचे भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, बियाण्याचा दर्जा, गुणवत्ता ही कशी असावी याविषयी माहितीचा अभाव शेतकऱ्यांमध्ये असतो. यामुळे शेतकरी बांधवांना पेरणीपूर्वी बियाणे उगवणक्षमता तपासण्याची माहिती व्हावी, त्यांचेकडील उपलब्ध बियाण्याचा चांगल्या प्रकारे वापर करता यावा, बियाण्याची बचत व्हावी,…
Read More