सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन कसे काढले जाईल?

आपण सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन काढताना पीक कापणी प्रयोगातून आलेले उत्पादन ७० टक्के आणि तांत्रिक उत्पादन ३० टक्के गृहीत धरले जाते. समजा लातूर जिल्ह्यात हरंगुळ (बु.) मंडळात पीक कापणी प्रयोगातून हेक्टरी १ हजार किलो उत्पादन आले. तसेच तांत्रिक उत्पादन १ हजार ५०० किलो आले. तर सरासरी उत्पादन किती येईल.

अ) तांत्रिक उत्पादन पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादनापेक्षा जास्त आल्यास

  • पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादनः १००० किलो
  • तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन १५०० किलो
  • (तांत्रिक उत्पादन कॅप @ ३०% = १३०० किलो)
  • सरासरी उत्पादन = (१,००० x ०.७० = ७००) + (१,३०० x ०.३० = ३९०) = १,०९० किलो
  • म्हणजेच हरंगुळ (बु.) मंडळाची सरासरी उत्पादकता हेक्टरी १०९० किलो.

ब) तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन पीक कापणी प्रयोगापेक्षा कमी आल्यास

  • पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादन = १००० किलो तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादनः ६५० किलो.
  • (तांत्रिक उत्पादन = कॅप @३०% ७०० किलो)

सरासरी उत्पादन : (१,००० x ०.७०) + (७०० x ०.३०) = ७०० + २१० = ९१० किलो  म्हणजेच तांत्रिक उत्पादन पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास ९१० किलो सरासरी उत्पादन येईल.

Prajwal Digital

Leave a Reply