गोपनीय सूचना

Modern Agrotech या संकेतस्थळावरील प्रकाशित शेतीविषयी माहिती हे महाराष्ट्रातील चारही कृषि विद्यापीठे, विविध कृषि संशोधन संस्था, संशोधनानुसार प्राप्त निष्कर्षा आधारे त्यावर उपयोगी अग्रलेख, कृषिर्वाता, कृषी वृत्तपत्रीय लेख, कृषी दैनंदिनी, कृषी अहवाल, कृषी पत्रिका, कृषी योजना, कृषि शिक्षण आणि संशोधन इ. साधनसामुग्रीच्या आधारे सुलभ भाषेत तयार करण्यात आलेली असून त्याबद्दल उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिणामाशी अथवा दुर्घटनेबाबत लेखक, संपादक अथवा वेबसाईट ॲडमीन सहमत असेल असे नाही. सदर माहिती केवळ संशोधनपर माहिती वाचकांना मिळावी व त्यांना सदरील माहितीचा उपयोग व्हावा या उद्देशाने प्रकाशित करण्यात येत आहे.

Confidential information :

Information about agriculture published on the website Modern Agrotech is based on research findings of all four agricultural universities in Maharashtra, various agricultural research institutes, useful headlines, agricultural news, agricultural newspaper articles, agricultural diaries, agricultural reports, agricultural journals, agricultural schemes, agricultural education, and research, etc. The author, editor, or website admin does not agree with any of the consequences of mishaps that may have arisen as a result of the material being created in simple language. This information is being published only for the purpose of providing research information to the readers and for their use.

Prajwal Digital