कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त गट-क संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक व सहाय्यक अधीक्षक पदाची सरळसेवा भरती-२०२३

कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त गट-क संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक व सहाय्यक अधीक्षक पदाची सरळसेवा भरती-२०२३

राज्य शासनाच्या कृषी व पदूम विभागातील कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर. व अधिनस्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड …

Read more

कृषि पर्यवेक्षक ६७७ पदाची नवीन भरती

कृषि पर्यवेक्षक पदांच्या ६७७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नाशिक, नागपूर, पुणे व ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील कृषी पर्यवेक्षक पदांच्या …

Read more